Schetsontwerp

De hoofdvorm van de woning wordt uitgewerkt. De situering van het gebouw op het terrein alsmede de situering van de diverse ruimtes onderling worden hier nader uitgewerkt. 

De toetsing van het structuurplan vindt plaats door de totale oppervlakte, de oppervlakte per ruimte en de onderlinge relaties te vergelijken met het Programma van Eisen (PvE). 

Als het definitief ontwerp gereed is, kan de goedkeuring bij de diverse instanties worden aangevraagd en een betrouwbare begroting worden gemaakt. Het ontwerp dient aan de betreffende gemeente voorgelegd te worden. De gemeente, om precies te zijn burgemeester en wethouders, toetst het ontwerp aan alle eisen die gesteld worden in het Bouwbesluit. Indien de woning voldoet aan al deze eisen wordt een bouwvergunning verleend. Binnen 13 weken moet bekend zijn of u toestemming krijgt om te bouwen. Heeft u binnen deze termijn niets gehoord, dan mag u gaan bouwen, mits u voldoet aan het bestemmingsplan. Bij elke bouwaanvraag wordt ook advies gevraagd aan de Welstandscommissie. De belangrijkste taak van de Welstandscommissie is het adviseren van burgemeester en wethouders over het bouwplan. Dit advies is gebaseerd op de in deze welstandsnota genoemde welstandscriteria die zowel stedenbouwkundige als architectonische aspecten omvatten. Het advies van de commissie geeft aan of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of een standplaats, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de criteria zoals opgenomen in de welstandsnota. Als de planbeoordeling openbaar heeft plaatsgevonden, is ook het schriftelijke advies van de commissie openbaar. Het bestemmingsplan gaat 'boven' het welstandsadvies: datgene dat door het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt kan niet door het welstandsadvies worden tegengehouden.

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning en een positief advies van de Welstands commissie is het belangrijk dat u een expert in de hand neemt.